Atestate

ORDIN nr. 174 din 21 februarie 2013 privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala “Medico Science” – S.R.L. pentru activitatea de banca de celule stem hematopoietice din sangele placentar, mostre de sange din cordonul ombilical, mostre de tesut din cordonul ombilical si celule stem mezenchimale din tesutul cordonului ombilical

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 27 februarie 2013

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 1.640 din 21 februarie 2013 şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 110 din 16 ianuarie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 3.060 din 16 ianuarie 2013,
având în vedere dispoziţiile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1
Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercială “Medico Science” – S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 1B, judeţul Dolj, pentru activitatea de bancă de celule stem hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stem mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical.

ART. 2
(1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.
(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.
ART. 3
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 21 februarie 2013.
Nr. 174.

Menu